Frodo's Hp - Home

Home
Hinterlasst mir was!^^
Das Frodolein.....^^
Friends
Die beste Band :)
Emo
Einige Geschichten..
Dark...
Augen^^ xD
Meine kleiner Minimoy die Sarah^^
MARILYN MANSON!!!! 

Hi Friends! Schaut mal rein vielleicht ist ja was für euch dabei^^ Aber ich denke schon^^ Schreibt was nettes ins GB!!! Danke LE


FWSÈ2  h @ &  Cëéä??   ?m _accProps Object silent name Easy Musicplayer For Flash description A simple musicplayer to play MP3 files ?
          @? ? O? ? O? ? O ?      ?"@ loadprogress _width btt_drag _x _visible emff Object mySound Array playedmsec index status dragpos dragvol STOPPED PLAYING PAUSED loop autostart streaming src , split isLoaded getSoundNumber length i push Sound setVolume vol loadSelectedSound loadSound ctrlBegin stop start ctrlStop ctrlPause position ctrlPlay Math round ctrlPrevious ctrlNext onSoundComplete getLoaded getBytesLoaded getBytesTotal getPlayed loaded totalmsec duration yes no btt_previous onRelease btt_play btt_pause btt_stop btt_next onPress selected onReleaseOutside btt_vol ? ?
         O? ? 
   O? ? O?
         @? ?
         @O? ?
             O? ?
 
        O? ?
 
        O? ?  O? ? 
 O? ?
         O? ?    O? ?    O? ? O? ? O? ? O? ?
    ? RO? ?
         @O? ? ?    ? ? N? N>O?
         ? ?
         ? RH? P ?         ? N? R?
         @?    ? N? R? P? ÿ? ? ?      vol ? ? ?             H? ?
         ? ? d   g?
 ? d   ?
         ? ?
         ? RH? 4 ? ?    ? N? N? R? P? ªÿO? d      ? R? ? ?    h ? ? N? ? N? ? 
NN?    ? N? ? 
NN? R? ? N? ? 
N? OO? ? !?    Ò ? ? 
N? ? NI? ) ?
         ? N? ? 
NN? "R? ?
 
        O? ? N? ? 
NN? ?
         ? R?
         ? N? ? 
NN? #R? ? 
? NOO? ? $?    ^ ? ? 
N? ? NI? > ?
         ? N? ? 
NN? "R? ? 
? NOO? ? %?    ? ? ? 
N? ? NI? f ? ?     ? N? ? 
NN? &NO?
         ? N? ? 
NN? "R? ? 
? NOO? ? '?    ? ? 
N? ? NI? t ? ? N? ? 
NN? ?
         ? R?
         ? N? ? 
NN? #R? ? 
? NO? ? 
N? ? NI? ` ? ?     N? è 
?    (? )R?    ? N? ? 
NN? #R? ? 
? NOO? ? *?    '?
         ? N? ? 
NN? "R? ? 
N?             g? , ? ?
 
        ? R?   
O? ? ? 
? 
N?   
O? ? 
N? ? NI? t ? ? N? ? 
NN? ?
         ? R?
         ? N? ? 
NN? #R? ? 
? NOO? ? +?    '?
         ? N? ? 
NN? "R? ? 
N?
         ? R?   
H? ? ?
 
        O? ? ? 
? 
N?    GO? ? 
N? ? NI? t ? ? N? ? 
NN? ?
         ? R?
         ? N? ? 
NN? #R? ? 
? NOO?
         ? ?
         ? RH? ü ? ? N? N? ,?    Ì ?
         ? N? ? 
NN? "R? ? 
N?
         ? R?   
H? ?
         ? +R? W ? ? N? ?
         ? +R? * ? ?
 
        O? ? 
? NOO? P? âþ? ? -?    ? ? N? ? 
NN?
 ?             >?
         ? N? ? 
NN? .R?
         ? N? ? 
NN? /R
>O? ? 0?    Ê? ? 
N? ? NI?
 ?             >? ? 
N? ? NI? ? ?
 1        ? N? ? 
NN? .R?
         ? N? ? 
NN? /R
?     ? N? ? 
NN? &N?     2   1
? ? N? ? 
NN? 3N ?     ? 2
>? ? 
N? ? NI? ? ?
 1        ? N? ? 
NN? .R?
         ? N? ? 
NN? /R
?     ?     N?     2   1
? ? N? ? 
NN? 3N ?     ? 2
>?             >O? ? 4I? ? ? O? ? 4I? ? ? O? ? 5I? ? ? O? 6? 7?    ?
         ? *RO? 8? 7?    ?
         ? 'RO? 9? 7?    ?
         ? %RO? :? 7?    ?
         ? $RO? ;? 7?    ?
         ? +RO? ? <?    M ?
         ? %R?$ 
      ?                 '? ? OO? ? 7?    (? =? N? 
  
? ?  
?
 1        ? N? ? 
NN? .R?
         ? N? ? 
NN? /R
? =? 1g?      ? =1? ?            1
? ? N? ? 
NN? 3N ? = ?    (? )RO?
         ? 'R? ?  OO? ? >? 7NO? ?? <?    7 ?$ ?   %   ?   %              ?'? ? 
OO? ?? 7?    (? ? 
 OO? ?? >?? 7NO? ? N? ?
         ? 'R ?V   ?& MovieClip64 _accProps Object silent ? ?
         @O? ? N? O ? å  h @ & 8 bTj 5)< ?{? ??À |oƒ ƒw? xk {n? uh|     r? oav tg{ ?t? ÑÍÓ ?{Œ ÿÿÿ ?ö? ìêí ?? þþþ ª?? ?œª ÔÐÖ ëêì üüü ?? ?š? ëéì ?zŒ ýýý âàä ƒv? úúú ùùú Œ?? äâæ ÞÛà æãç ?y? ÙÖÛ ûûû éçê õõö ûúû ØÕÚ ø?ø øøø `?Œ ?EèØ ???ï???è? Ú*.Š????h? ú*vŠ????è?!:*VŠ????r?ÈDrÎÑ?BÁ åi??é?M
j0 ðBz*?CfÔ` ðk?T^?Ì??áøè(%Ú
7Cf
ÔB ó-ÇEA0ÐPK?l
?\áú
6??e???è(*??
?`Wh(;PànÐ?L4T=E_?`ƒhXÚ6ÔL?<ôT=EÐÙƒµ?xÍ=j! É~z
ÔB?0ôT    =H?g?`?èX!*>?š*vŠ????è?!:
n???`?hØ ú6j<ÑPC?TÍ7EA    ÐPCtlÍ;FÁÑ?Q@íBà.ÇE@?Ð?KôT=j
 x~Z
    ?ƒ?þà=ô?j
 ?xº*    ????-A?4l^Ëú&Š?ÐÔ?M???è(#š
Þ??;???j(=CAAÐPEt?kAA8ÐPM4
}?AAÑ?v?
å?`ChØ!ý?ôM?ƒµ     <Ç-cügh?!š*nŠ????èØ!š6v??k?`[hØ&šŠ???í@`(5FÀ?ÐPv?0??v?0???v?0???v?Ð???`6? j<?H?Æj<?H çj<??á&êDØ?'???h(":6???'?`?u?ŒEAÑPC4TÝ'AA
Ñ?C4líc?Ðè?!šŠc?`ïè?!ÚŠc?A?h?!:Šc?aê(=c?A?ê(?x'???j<?????ì} Œà=ÓFÁØú@Àz6Ö??/???h(;P#[AAÑ?v=@F.?Š?'??ìy@?EmSBÀ?Ñ?v=@Z??-?`?èX;?27EA    ÐPCtlÍcÔc+è(#Z6Ç?
DÌÑP#u"Ç0?ÑP'ô,í?AAØò?ðªš*ÇÐÆ?Ñ?v;`Zf?ÁØõ?Iº?c?coh(#º6Ç
ÞÐ?H4,}
sEA-ÐPHôÍ?FÁØÞ?ú*ÆôÇ ÐPFôl?A??ìn Œ?m
EAÐPIôljtl?????h(º*    f??G?`ìn È??
7EA    ÐPK4l
?èè?!:
    &??G?`ìp?È2M?AAØã??š*N?ƒ?Çp?4,?À?Ï??hØ;0-*3E@?è?ÁÑPBz?v8@dFf?ƒ??p?4,????CôJà?h?!Ý
H;p-!3AAØ???aº?cüá:?kã Px??œÑPs ? èÙ??è(PM0
??    ºðÐPB?l?H?@pš*gCR?BÐÁ4T
h?:? ?b?F?ïµñ?+?ƒµñ?È4Î? "??%v=?V?0?ôH`íDÀ-3??kã@?D??Æ?1z$? ÿ        ?   @   ?   &   MovieClip64 ? S   h    2 ??à ?  ?ü ??Š?Z?tTÐ?K?C:hØ%?GFÍ?Ð????µÂ PÐ?E@Lš
hØ: 'AM ÿ        ?   @   ? d9??V   ?& MovieClip65 _accProps Object silent ? ?
         @O? ? N? O ? c   ` &   ÃÃà ??à ???Á-4,è?A-
4lÕ?%?f??=    8%??Š?:    ê?ÐPv%? NŠ?}ɪó?'?TÀ)???ƒ?A?ÑP ÿ        ?   @   ?   & ?A? MovieClip65 ?W   ?' loadprogress _accProps Object silent ? ?
         @O? ? N? O ?     h    2 ÿ   ?'?>3?Ùd ÿ        ?   @   ?   f d9?loadprogress
 ?V   ?& MovieClip63 _accProps Object silent ? ?
         @O? ? N? O ? b        h    2 ??à ?  ?ü ??Š?Z?tTÐ?K?C:hØ%?GFÍ?Ð????µÂ PÐ?EAÚßÀ
N?ÎÉ h?9?Q?Ñ?t (N?š?;Ð ÿ      
  ?       @   ?   &     
 d9?MovieClip63 ?W   ?' loadprogress _accProps Object silent ? ?
         @O? ? N? O ??   ?\ btt_drag _accProps Object silent name Position description Drag to change actual position ? ?
         @O? ? N? O? ? N? O? ? N? O ? í  
 X H? Z ËËË œœœ ëéä  hp :
h???Š?[,?:*hY????\`?š6hY?`?Ìà?š
hÙ???è???š*h(:Ðà?4ÙdÐPu?Ú*hY??ëF2ô,ÑS? ÑP5/?ç???š6h(
?CAM4,Ñ?/ƒ&ŠšhÙ??*KÍ4,Ñ?A@Rð(h)???š6?áãBÍ4ÑP#&?š*hY?`)n4,Ñ?AM:?Š?|?ç ??Ñ?A@?4,ÙdÐSE@?
4lÐ? ÿ       ?
  @   ?  
 X H? Z  ššš     ëéä ËËË 0hp 4TÐSEAË ?EM
4TÐ?GÁt,Ñ?BÍ{3?4Ñ?AAèÑPE??Š?=ZŠh???Oe?C??ëF0?4,è?:Ñ?ŒSBÍ|`?EAÔ??è??f?š
? PÐSEM
4lKàÉ???š6h(
?ÀóEM
4lÐP?

h??f????xÐ?FÍ4THÀÉ??ŠšhØ
[?

4lÐSEAÎ?:*    8AÎAz
?lÐP)????=?A?š*t,Ñ?G?` ÿ        ?
  @   ?           
   ?   &
  d4?btt_drag ??   ?P btt_vol _accProps Object silent name Volume description Drag to change volume ? ?
         @O? ? N? O? ? N? O? ? N? O ? ?   P Œ à ËËË œœœ ëéä  / ??Šš
h?%ºŒÑSBÍ4,ÜœèY?f?š6    nÝtlÐSFÍ?:*h)???ƒ?à?4ÝFè(:?C!?,ÑP4?äãEM
7Qš
h??ÈÑ?A@?:????š*hX
@
M4TÐSE@ ÿ        ?   @   ? ?   P Œ à      uuu ëéä 0/ ÐSEM4Tn?:*hY????-ÉÀ?BÍ4,Ñ?E?tèÙ???š
?z
h?"ÐPt?h???Ku!ÐPt?h?:?BÑÍ
4Tè)?`gPh?$Üdp

ÐPG?f??M4,n?z
h?"Üd?Ñz*h(ÑP ÿ        ?   @   ?             ?   & Ür btt_vol ?Æ   ?Z
 btt_previous _accProps Object silent name Back description Go back one title shortcut B ? ?
         @O? ? N? O? ? N? O? ? N? O? ? N?     O ? Ë   P Ò
? ËËË œœœ ëéä 0Kà tÑSAM\( ?EM
4TÐ?EÁVt,Ñ?BÍ\7à?FÍ4lÐPEÀªtTÐSEMRø
'???œ( ?AAÒð29???š
n?4,Ñ?BÍ4,Ñ?BÍ4,Ñ?AM4Ñ?AM:?è?#àU8h)?f??=4,áA4ÑS?TÑ?A@Ššh?:T7Vš?7iš?P ?#??Šš
h? ÿ        ?   @   ? æ   P Ò
? ?ºÆ 0Kà tÑSAM\( ?EM
4TÐ?EÁVt,Ñ?BÍ\7à?FÍ4lÐPEÀªtTÐSEMRø
'???ANC??éx"ÐSFÍ7VšhÙ?f?šhÙ?f?šhÙ???š
hÙ???ƒ?@tTð*ƒœ??Ñ?A@Š?NPs?P??NE????f??4,ÑP4?
ui?v??ðu     b:
øoÁÔ
%?h(:??P(?h??? ÿ        ?   @   ?             ?   & 2@btt_previous ??   ?S
 btt_play _accProps Object silent name Play description Play the music shortcut P ? ?
         @O? ? N? O? ? N? O? ? N? O? ? N?     O ? 0  P Ò
? ËËË œœœ ëéä ººº 0Kà tÑSAM\( ?EM
4TÐ?EÁVt,Ñ?BÍ\7à?FÍ4lÐPEÀªtTÐSEMRø
'???œ( ?AAÒÜ<9??Š?mš
h?&ÐPK??Šš    ?,è??`?BÁ>Šš    ?,è??`?BÁ.Šš    ?,Ý?h($ÐSEA6??M4Th(ÑSA@T?š*h(:?C#}4IaAvŠƒ??ÜßFÍJ0?6Šš
???EM:?è?#àU8h)?f??=4,áA4ÑS?TÑ?A@Ššh?:?Ä]4+G??š
?,GAM4ÑP ÿ        ?   @   ? G  P Ò
? ?ºÆ 0Kà tÑSAM\( ?EM
4TÐ?EÁVt,Ñ?BÍ\7à?FÍ4lÐPEÀªtTÐSEMRø
'???ANC??én%ÐSEA??]4Th(&ÐSEM
Z    ?TÐ?E?`?EM
Z    tTÐ?E?`?EM
ZnÓ4è)???AA.?š*?
è???*AÍ4H!???š
???ËEAÒÜn+?f?ƒ?P?EMJÐÉ???ƒ?@tTð*ƒœ??Ñ?A@Š?NPs?P??NE????f??4,ÑPu?"Ú6h(*V?
?f??? K??>ðu?cZ
??@GE@T
%š*h( ÿ        ?   @   ?             ?   & ?@btt_play ?   ?V
 btt_pause _accProps Object silent name Pause description Pause the music shortcut A ? ?
         @O? ? N? O? ? N? O? ? N? O? ? N?     O ? ?   P Ò
? ËËË œœœ ëéä 0Kà tÑSAM\( ?EM
4TÐ?EÁVt,Ñ?BÍ\7à?FÍ4lÐPEÀªtTÐSEMRø
'???œ( ?AAÔ?lXnÝ67Q???dÝFlXnÝ6:?è?#àU8h)?f??=4,áA4ÑS?TÑ?A@Ššh?:??4TÐSE@ ÿ         ?   @   ? Ç   ! P Ò
? ?ºÆ 0Kà tÑSAM\( ?EM
4TÐ?EÁVt,Ñ?BÍ\7à?FÍ4lÐPEÀªtTÐSEMRø
'???ANC??êP?,7n?
?ÀRÈ2n?6,7n?
?@tTð*ƒœ??Ñ?A@Š?NPs?P??NE????f??4,ÑPu     b:
øoÁÔ
%?h(:?D?4ÑP ÿ       " ? !  @   ?   #        "   !   ?   & # ŒPbtt_pause ??   ?S
 btt_stop _accProps Object silent name Stop description Stop the music shortcut S ? ?
         @O? ? N? O? ? N? O? ? N? O? ? N?     O ? ?   $ P Ò
? ËËË œœœ ëéä 0Kà tÑSAM\( ?EM
4TÐ?EÁVt,Ñ?BÍ\7à?FÍ4lÐPEÀªtTÐSEMR0x9?tݺn#7Qƒ?|ÑSANC??'PEA?9À(+AM4    è??g
    ??Šœ
??š
tTÐ?EAÔ %?è)???š* ÿ       % ? $  @   ? º   & P Ò
? ?ºÆ 0Kà tÑSAM\( ?EM
4TÐ?EÁVt,Ñ?BÍ\7à?FÍ4lÐPEÀªtTÐSEMR0x=Ë?íÓqºŒKà(?Š?=8PA???@
œ
?ç ??4lÐP)????Tå)??O?h?ÀªhÙ??GEM
4T@X??Nðu?dZ
?Q,GEM4T ÿ       ' ? &  @   ?   (    %   '   &   ?   & ( Å?Pbtt_stop ?à  ?W
 btt_next _accProps Object silent name Next description Next title in list shortcut N ? ?
         @O? ? N? O? ? N? O? ? N? O? ? N?     O ? Ë   ) P Ò
? ËËË œœœ ëéä 0Kà tÑSAM\( ?EM
4TÐ?EÁVt,Ñ?BÍ\7à?FÍ4lÐPEÀªtTÐSEMRø
'???œ( ?AAÒÜP9??Ššh??fŠšh??fŠšnÓ4ÑSAM4ÑSAMR?(n?5"nÓ5u ÑPGÀªp

ÐSFÍz*hYÂ?h)????f??4,ÑPu     b:
h???Š? ÿ       * ? )  @   ? æ   + P Ò
? ?ºÆ 0Kà tÑSAM\( ?EM
4TÐ?EÁVt,Ñ?BÍ\7à?FÍ4lÐPEÀªtTÐSEMRø
'???ANC??én("ÐSEM
4TÐ?EM
4TÐ?EM
7iš
h???Šš
h???Š??@7Vš?7iš?:?è?#àU8h)?f??=œ
?ç(?=œ( ?ENSFÍ:*hY??ê Ätð߃?KÐPu
:*?Q,ÑSA@ ÿ       , ? +  @   ?   -    *   ,   +   ?   & - ÿPbtt_next @ @ ??  ?? loadprogress _width emff getLoaded Math round dragpos btt_drag _x getPlayed dragvol btt_vol setVolume status STOPPED _visible ? ?
         ? R? ?   ?    ? RO? ? N? > ? ? 
           ?     R? ?   G?    ? RO? ? 
N? J ? 
? N? ?  
? /  
? d   ?    ? R?    ? R? ? 
N? ? NI? ? ? O? ? ? O?  @  
Heute waren schon 1 Besucher (10 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=